Po zakończeniu budowy obiektów budowlanych lub sieci infrastrukturalnych, geodeta wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, aby zebrać aktualne dane dotyczące przestrzennego rozmieszczenia elementów zagospodarowania działki lub terenu. Inwentaryzacja ta przeprowadzana jest po zakończeniu prac budowlanych, ale przed oficjalnym oddaniem obiektu do użytkowania. Jest ona niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Na mapie powykonawczej geodeta dokumentuje zgodność lub rozbieżności wykonania obiektu z projektem. Następnie, geodeta przekazuje operat techniczny z inwentaryzacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a kierownikowi budowy dostarcza kopię tej mapy.

Dokumentacja geodezyjna powstała na skutek inwentaryzacji powykonawczej zawiera informacje umożliwiające dokonanie aktualizacji mapy zasadniczej, rejestrów gruntów i budynków oraz ewidencji sieci infrastrukturalnych. Wszelkie zmiany wprowadzane są na wniosek strony.

Proces realizacji mapy powykonawczej obejmuje:

  1. Zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wskazując obręb ewidencyjny, numer działki i decyzję o pozwoleniu na budowę.
  2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, co powinno nastąpić w ciągu 10 dni roboczych.
  3. Przeprowadzenie pomiarów w terenie.
  4. Opracowanie wyników pomiarów i sporządzenie mapy powykonawczej.
  5. Skompletowanie operatu technicznego i jego przekazanie do weryfikacji.
  6. Uwierzytelnienie mapy powykonawczej w Ośrodku Dokumentacji.
  7. Przekazanie zleceniodawcy mapy z inwentaryzacji powykonawczej.

Podczas inwentaryzacji powykonawczej budynku wykorzystuje się specjalistyczne urządzenia pomiarowe, charakteryzujące się wysoką precyzją. Tworzenie odpowiedniej dokumentacji po zakończeniu prac pomiarowych wymaga zaangażowania wysoce wykwalifikowanych specjalistów. Zaleca się współpracę z zaufanym wykonawcą, który jest dobrze zorientowany w obowiązujących przepisach prawa budowlanego, oraz posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie.

Rezultatem przeprowadzonych pomiarów jest dokumentacja potwierdzająca zakończenie inwentaryzacji powykonawczej budynku, co stanowi dowód na prawidłowy przebieg prac budowlanych. Głównym celem jej sporządzenia jest zarejestrowanie na mapie wszystkich kluczowych danych charakteryzujących obiekt. Na podstawie tej dokumentacji można stwierdzić, czy konstrukcja i położenie zrealizowanego obiektu są zgodne z jego projektem.

Zawartość dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku

Inwentaryzacja powykonawcza budynku obejmuje budynki mieszkalne, niemieszkalne oraz lokale użytkowe, których budowa została zakończona. W ramach tej inwentaryzacji, dokumentacja zawiera szczegółowe informacje o wymiarach nieruchomości, takie jak wysokość, szerokość i długość, a także o jej lokalizacji względem ustalonych punktów orientacyjnych. Dodatkowo, dokumentacja uwzględnia informacje o głębokości fundamentów. Obowiązek przygotowania i przedstawienia tej dokumentacji do odpowiedniego urzędu leży zarówno na stronie zlecającej, jak i wykonawcy prac.

Mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej stanowi część dokumentacji, którą inwestor przedkłada do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w celu zgłoszenia zakończenia prac budowlanych. W tym momencie kończy się rola geodety w procesie budowlanym.

Wszystkich zainteresowanych inwentaryzacją powykonawczą budynku zapraszamy do kontaktu! Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie niezbędnych pomiarów po zakończeniu budowy różnego rodzaju nieruchomości. Wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem stanowi gwarancję rzetelnego, precyzyjnego i terminowego przeprowadzenia każdego rodzaju prac technicznych, związanych z pomiarami i inwentaryzacją obiektów budowlanych.

Comments are closed.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
PRACOWNIA GEODEZYJNO-INŻYNIERYJNA
Close Search Window