Realizacja projektów budowlanych często wiąże się z koniecznością gromadzenia licznych dokumentów, w tym geodezyjnych. Informacje te pozyskiwane są z różnych źródeł, takich jak księga wieczysta, ewidencja gruntów i budynków, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy też inne decyzje administracyjne.

Opracowanie projektu podziału działki ma na celu efektywne wykorzystanie potencjału nieruchomości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Geodezyjne opracowanie projektów podziału i scalenia nieruchomości.

Projekty te obejmują między innymi sporządzenie map z projektem podziału nieruchomości, w tym nieruchomości liniowych (drogi) i budownictwa.

Podstawy prawne procedur podziału nieruchomości

Do najważniejszych aktów prawnych, które stanowią podstawę dla procedur podziału nieruchomości, należą:

 • Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące sposobów i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
 • Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Proces geodezyjnego podziału działki

Procedura podziału działki gruntu obejmuje kilka etapów:

 1. Wstępny projekt podziału, który wymaga opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
 2. Ocenę zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli brak jest planu miejscowego.
 3. Protokół z czynności przyjęcia granic.
 4. Projekt podziału z projektowanymi granicami wydzielanych części działki, sporządzony przez geodetę.
 5. Ostateczna decyzja o podziale nieruchomości, wydana przez odpowiednie władze lokalne.
 6. Wyniesienie i okazanie granic stronom postępowania podziałowego w terenie przez geodetę.
 7. Klauzula potwierdzająca przyjęcie dokumentacji podziałowej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK).

Wniosek o podział nieruchomości składany jest przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, samodzielnie lub wspólnie przez wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszego wsparcia, służymy Państwu naszą wiedzą i doświadczeniem. W ramach naszych usług podejmujemy się również wielu innych działań, których opis znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

Comments are closed.

Podziały nieruchomości
PRACOWNIA GEODEZYJNO-INŻYNIERYJNA
Close Search Window