Tyczenie budynków i obiektów budowlanych jest kluczowe dla ich odpowiedniego rozmieszczenia w terenie zgodnie z planem budowlanym, a także z uwzględnieniem wymaganych odstępów od innych obiektów w najbliższym otoczeniu.

Tyczenie budynków polega na wyznaczaniu w terenie kluczowych punktów, które definiują położenie obiektu względem sąsiadujących konstrukcji. Praktycznie oznacza to przeniesienie elementów zaplanowanego obiektu na powierzchnię działki.

Cel tyczenia budynków:

Głównym celem tyczenia jest precyzyjne umiejscowienie projektu budowlanego na działce, z zachowaniem odległości przewidzianych w projekcie od istniejących już obiektów na działce. W przypadku konstrukcji takich jak domy, szczególną uwagę skupia się na wyznaczeniu głównych osi budynku i kluczowych punktów projektu. Tyczenie obiektów liniowych, takich jak drogi, obejmuje zaznaczanie punktów załamania ich trasy oraz punktów węzłowych.

Etapy realizacji tyczenia obiektów budowlanych:

  1. Zlecenie uprawnionemu geodecie wytyczenia obiektu – dostarczenie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokumentacji projektowej.
  2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – termin do 10 dni roboczych.
  3. Geodezyjne opracowanie projektu zagospodarowania działki lub terenu.
  4. Wytyczenie i utrwalenie w terenie zaprojektowanych elementów obiektów.
  5. Sporządzenie szkicu tyczenia i wpis w dzienniku budowy.
  6. Skompletowanie operatu technicznego (zmiana użytku gruntowego, wprowadzenie obiektu do EGiB) i przekazanie go do weryfikacji.

Najczęściej spotykanymi metodami tyczenia jest zaznaczenie osi oraz narożników lub stosowanie punktów przecięcia. Po wyznaczeniu przebiegu budynku i wyznaczeniu ich usytuowaniu z zachowaniem odpowiednich odległości od granic, należy zaznaczyć osie na działce. 

Ilość osi podlegających zależy od stopnia skomplikowania obiektu budowlanego oraz od życzenia inwestora i kierownika budowy.

Skontaktuj się z nami i zleć wytyczenie obiektu przez naszą firmę.

Comments are closed.

Tyczenie obiektów budowlanych
PRACOWNIA GEODEZYJNO-INŻYNIERYJNA
Close Search Window