Jeśli informacje w dokumentacji geodezyjnej zgromadzonej w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym okazują się niewiarygodne lub brakuje danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych, geodeta podejmuje działania mające na celu ustalenie tych granic.

Proces ustalenia granic opiera się na zgodnych zeznaniach stron, historii spokojnego posiadania terenu, o ile nie stoi to w sprzeczności z istniejącą dokumentacją, oraz na badaniu położenia znaków i śladów granicznych, poprzedzonym analizą dokumentów. Z tego procesu wynika sporządzenie protokołu.

W przypadku ustalenia linii brzegowej przy naturalnych ciekach wodnych, jeziorach lub innych naturalnych zbiornikach wodnych, linia brzegowa definiowana jest jako krawędź brzegu, linia stałego porostu traw lub linia oparta na średnim stanie wody z ostatnich 10 lat. Projekt rozgraniczenia, wykonany przez uprawnionego geodetę, stanowi podstawę do określenia tej linii.

Na czym polega proces rozgraniczenia nieruchomości?

Rozgraniczenie nieruchomości to procedura służąca do określenia przebiegu granic nieruchomości, gdy nie można wznowić znaków granicznych na podstawie istniejących dokumentów geodezyjnych i kartograficznych. Procedura rozgraniczeniowa jest wymagana, gdy występuje spór co do przebiegu granicy lub gdy granice uległy zatarciu. Celem rozgraniczenia jest jednoznaczne określenie granic własności nieruchomości, ustalenie lokalizacji punktów i linii granicznych, ich stabilizacja na terenie za pomocą znaków granicznych oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.

Etapy procesu rozgraniczenia nieruchomości:

  1. Wniesienie wniosku o rozgraniczenie do władz lokalnych (wójt, burmistrz, prezydent miasta).
  2. Upoważnienie uprawnionego geodety do przeprowadzenia czynności rozgraniczenia.
  3. Zgłoszenie prac geodezyjnych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, termin do 10 dni roboczych.
  4. Analiza dostępnych dokumentów i materiałów z państwowego zasobu.
  5. Przeprowadzenie wywiadu terenowego, w tym odszukanie pierwotnych punktów odniesienia i istniejących znaków granicznych, oraz wykonanie pomiarów sytuacyjnych.
  6. Wezwanie stron do stawienia się na miejscu.
  7. Ustalenie granic na terenie oraz sporządzenie protokołu granicznego i ewentualnej ugody.
  8. Stabilizacja punktów granicznych znakami granicznymi.
  9. Kompletowanie operatu technicznego i jego przekazanie do weryfikacji.
  10. Wydanie decyzji o rozgraniczeniu lub umorzeniu postępowania.

Oferta naszej firmy obejmuje kompleksowy zakres usług geodezyjnych, w tym również ponowne wytyczenie obrębu nieruchomości na podstawie dostępnej dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie do przebiegu, charakteru oraz czasu trwania konkretnych realizacji zapraszamy do kontaktu.

Comments are closed.

Ustalenie granic / rozgraniczenie nieruchomości
PRACOWNIA GEODEZYJNO-INŻYNIERYJNA
Close Search Window